Tom

Ma special brother was Tom.
He nivor got on wi Da,
He woz a boozer en' a banger,
Nivor a chapel chiel.
Yet Aa kna he woz grand ti me.

Yan neet he com in
As Aa woz varnigh asleep
Tiuk ma hand en telled me
He woz ettlin' to leave fer good.
Yet Aa kna he woz grand ti me.

Fer (he sez) Aa'll nivor mak gud here,
Seea Aa'm off tiv Australee
Ti mak a cam o' kelter
Like we'll nivor see hereaboots.
Fer Aa kna he woz grand ti me.

Will thoo sail ina ship? (Aa axt)
Aye, Aa've ti cross th' ocean
En' it's a canny lang journee, like,
Weeks en' weeks o' watter.
Fer Aa kna he woz grand ti me.

It woz a few year while he wroat
En' then he sez
The new gowdfields wor open,
He woz winnin' buckets o' gowd.
Fer Aa kna he woz grand ti me.

En' Frank he laughs at that
En' "Let me see it," (he sez) -
"Thet Tom cud nivor spell yit,
Plain he means 'buckets o' coal'!"
Yet Aa kna he woz grand ti me.

But as Aa grew
Aa turned a Methodist, me
En' saw plenty that'd drink en' quarrel
That minded me o' Tom.
Yet Aa kna he woz grand ti me.

ON